INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

18. 08. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé školy,

Zveřejňujeme přehled základních informací k zahájení školního roku a provozu školy ve školním roce 2020/2021

Vycházíme z manuálu MŠMT, protiepidemických opatření ministerstva zdravotnictví (MZd) a aktuálních podmínek školy. Článek může být upravován v návaznosti na přijaté změny.

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – VÝUKA V PRVNÍM TÝDNU

úterý 1. září

 1. ročník         8.00   slavnostní přivítání jednotlivých tříd ve vstupu do školy
                             odchod s třídními učitelkami do kmenových tříd (srdečně zveme rodiče)
                    9.40  zakončení prvního školního dne, předání dětí rodičům před školou

                            Školní družina není 1. září v provozu

 2. - 9. ročník   8.00 - 9.40 zahájení školního roku, třídnické práce v kmenových učebnách

středa 2. září

 1. ročník         výuka do 9.40

  2 - 5. ročník třídnické hodiny, dle rozvrhu

   Školní družina, včetně ranní družiny, v provozu do 16.00 max. 16.30 hod

  6. -9. ročník    8.00 - 9.40 třídnické hodiny
                    od 10.00 hod výuka dle rozvrhu, nejdéle do 13.30 hod

čtvrtek, pátek 3. - 4. září

 1. ročník         výuka do 10.45 hod

 2. - 9. ročník  výuka dle rozvrhu do 13.30 hod, bez odpoledního vyučování

    Výuka probíhá primárně v kmenových třídách, žáci se nepřesouvají mezi učebnami

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 • Činnost školy probíhá v plném rozsahu, prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje

 • Nejsou stanovena žádná omezení počtu žáků ve třídách a v odděleních školní družiny

 • Škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce dětí a žáků

 • Aktuální informace škola zveřejňuje na www. stránkách a v systému Škola OnLine

 • Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Žádáme rodiče, aby školu navštěvovali pouze výjimečně v nezbytných případech, popřípadě si předem domluvili schůzku s vyučujícím.

HYGIENA

 • Dávkovače s prostředky k dezinfekci rukou jsou umístěny u vstupu do školy, na toaletách, v učebnách a v dalších prostorách školy.

 • Po příchodu do školy si každý žák umyje ruce mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Zásady důkladné hygieny rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID – 19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Naplňujeme ji tak, že zajistíme oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistíme dohled zletilé osoby. (§37 odst.3 zák. o ochraně veřejného zdraví)

 • Škola nemá povinnost zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale věnuje těmto příznakům pozornost

 • V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka škola informuje zákonného zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy a zároveň jej informuje o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA

 • Školu v případě onemocnění kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se škola dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých příslušné KHS.