Rada rodičů při 3. ZŠ Rakovník, z. s.,

je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení.

 Hlavním účelem spolku je spolupráce školy a rodičů.

 Její úkoly jsou zejména:
- koordinovat výchovné působení rodiny, školy a dalších institucí
- poskytovat dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání
- seznamovat rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování
- seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování
- přispívat škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a  finančními prostředky při  zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí 
- předkládat podněty a doporučení ke koncepci vzdělávací soustavy, 
- vyjadřuje se z pohledurodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání rodiny a mládeže

Orgány spolku jsou:
1. Předseda: Přibíková Klára

2. Výbor:       Pavlíčková Markéta
                     Laňková Zuzana
                     Kejlová Renata
                     Pavlisová Romana
                     Týčová Petra 
                     Vospálková Jana           

3. Shromáždění třídních důvěrníků
4. Hospodář: Vospálková Jana

 Příjmy RR tvoří především příspěvky od rodičů, dále se nám v posledních letech daří zvyšovat i ostatní příjmy (sběr papíru, bazárek, jarmarky), které ve šk. roce 2017/2018 činily přibližně 40 %. Chtěli bychom tedy poděkovat všem, kteří přispíváte tím, že nosíte starý papír, účastníte se bazárku a vyrábíte výrobky na vánoční jarmark. Díky Vám se nám podařilo navýšit příjmy, z kterých jsme mohli financovat více činností. Zároveň vás žádáme o zachování přízně a uvítáme náměty ke zlepšení činnosti a zvýšení příjmů RR.

Náš spolek přispívá zejména žákům na kulturní akce, preventivní programy, věcné odměny, pitný režim, dopravu žáků na soutěže, zájmovou činnost, učební pomůcky a materiál.

 Stanovy a rozpočet RR jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.