Zápis k povinné školní docházce

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na opatření přijatá v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 se upravuje forma zápisu takto: 

Zápis k povinné školní docházce proběhne dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021.

  • zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole

 Forma zápisu: Osobní podání Přihlášky k zápisu v papírové podobě v době konání zápisu /termín viz níže/
                                - pouze ve výjimečných případech, pokud nelze elektronicky
                                                            formulář pdf.  ke stažení

                       Elektronickou registrací - doporučená varianta

Elektronické přihlášení je přístupné od pondělí 6. dubna 2020 na této adrese:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/3zsrako/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#   

 1. Po kliknutí na uvedený odkaz vyplňte elektronickou přihlášku a zvolte si termín zápisu pro její případné osobní doručení škole /stanovení termínu nemá žádný vliv na přijímáni žadatelů/

2. Následně obdržíte na e-mail, který uvedete v přihlášce, potvrzení termínu zápisu, informace o zápisu a žádost o přijetí ke stažení.

3. Dále postupujte podle pokynů v informacích o zápisu.

4. Jeden den před termínem zápisu, který si stanovíte při elektronické registraci, budete e-mailovou zprávou upozorněni na konání zápisu.

Termín zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 je na naší škole stanoven na období od úterý 14. dubna do středy 22. dubna denně od 10.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 15.00 hod

K zápisu zákonný zástupce doloží: /není nutné v případě podání přihlášky soukromou datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem a doloženou kopií rodného listu/

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku, pokud mu není povolen odklad.

V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

V případě podání žádosti o odklad postupuje zákonný zástupce podle pokynů k elektronické registraci

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.