Zápis k povinné školní docházce

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

Termín zápisu do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 je na naší škole stanoven na čtvrtek 4.a pátek 5.dubna 2019

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Průběh zápisu má 2 části

  • formální část - při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce
  • motivační část - dochází k motivaci dítěte pro školní docházku a k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti

K zápisu si zákonní zástupci přinesou

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

I v případě podání žádosti o odklad se zákonní zástupci musí dostavit k zápisu v termínu vypsaném školou (tj. v období mezi 1. - 30.4.).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.