Zápis k povinné školní docházce

Plnění povinnosti školní docházky upravuje §36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Termín zápisu do 1. ročníku na školní rok 2021/2022:  čtvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2021

K zápisu zákonný zástupce doloží: /není nutné v případě podání přihlášky soukromou datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem a doloženou kopií rodného listu/

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6.roku věku, pokud mu není povolen odklad.

V případě neúplné rodiny je nutný souhlas obou zákonných zástupců se zápisem do školy.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte, které dovrší šestý rok před 1.září, může písemně požádat v termínu konání zápisů  - od 1. do 30. dubna o odklad povinné školní docházky za podmínek

  • dítě není tělesně nebo duševně vyspělé a
  • zákonný zástupce podá písemnou žádost doloženou 2 doporučujícími posouzeními - příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

V případě podání žádosti o odklad postupuje zákonný zástupce podle pokynů k elektronické registraci

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.